Externe analyses

DESTEP-analyse

Er bestaan twee marketing analyses welke een beeld geven van externe factoren, en de DESTEP-analyse is er één van. Het acroniem DESTEP staat voor de volgende termen:

  • Demografische factoren. Dit zijn bepaalde kenmerken van de bevolking.
  • Economische factoren. Deze factoren omschrijven de economie.
  • Sociale en culturele factoren. Hierin komen bepaalde leefgewoonten aan bod.
  • Technologische factoren. Zij bepalen de technische ontwikkeling.
  • Ecologische factoren hebben invloed op de fysieke omgeving.
  • Politieke en juridische factoren. Dit slaat voornamelijk op beslissingen die door de overheid gemaakt worden.

Alle bovengenoemde onderwerpen zijn duidelijk externe factoren welke de omgeving van een onderneming bepalen. Het is dus het landschap waarin de onderneming opereert.

Om op een effectieve manier gebruik te maken van bepaalde bedreigingen en kansen binnen dit landschap, is het voor een organisatie van belang om een duidelijk inzicht in deze onderwerpen te krijgen. Dit inzicht wordt dus verkregen door het maken van een DESTEP analyse.

ABCD-analyse

Nog een marketinganalyse waarmee men zicht verkrijgt op de externe omgeving van een organisatie, noemen we een ABCD-analyse. De term is een afkorting van de woorden:

  • Afnemersanalyse
  • Bedrijfstakanalyse
  • Concurrentieanalyse
  • Distributieanalyse

Zo’n ABCD-analyse is het externe onderdeel van een situatieanalyse. Er is dus ook een intern onderdeel van de situatieanalyse. In een ander artikel op onze website zullen we hier dan ook verder op ingaan. Op basis van dit externe gedeelte van de analyse kan een onderneming strategische beslissingen nemen.

De afnemersanalyse

Met deze analyse verkrijgt men inzicht in de kansen en bedreigingen die afnemers met zich meebrengen. Onder afnemers verstaan we handelaars, eindgebruikers (consumenten) en toeleveranciers (fabrikanten).

Bedrijfstakanalyse

De bedrijfstakanalyse geeft en onderneming de mogelijkheid om in te spelen op eventuele bedreigingen en kansen die een bepaalde branche met zich mee kan brengen. Het geeft in feite inzicht in de mate van aantrekkelijkheid binnen een bepaalde markt.

Concurrentenanalyse

Bij een concurrentenanalyse wordt gekeken naar individuele concurrenten. Wederom zijn kansen en bedreigingen van groot belang. Zo kan een zwakte van de concurrent de sterkte van jouw bedrijf zijn of omgekeerd. Het grootste doel van de concurrentenanalyse is het identificeren van de eigen zwaktes, en deze te verhelpen of zelfs te voorkomen.

Distributieanalyse

Een distributieanalyse is niet per definitie op elke markt van toepassing. Zoals de naam al doet vermoeden, is het een onderzoek naar de kansen en risico’s op het gebied van distributie.

Wanneer de ABCD-analyse is uitgevoerd, rollen hier natuurlijk resultaten uit. Deze resultaten worden vervolgens weer gebruikt als input voor een SWOT-analyse.

Leave a Reply

Your e-mail will not be published. All required Fields are marked

kheera